Evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení
(dále jen „ERR“) je dokumentem Rady Evropy. Umožňuje vzájemné porovnání a klasifikaci jazykových znalostí jednotlivců.

ERR definuje a zevrubně popisuje šest úrovní znalostí cizího jazyka - od nejnižší úrovně (A1) k té nejvyšší (C2) to jsou:

A1 (Breakthrough = Průlom)
A2 (Waystage = Na cestě)
B1 (Threshold = Práh)
B2 (Vantage = Rozhled)
C1 (Effective Operational Proficiency = Účinná operační způsobilost)
C2 (Mastery = Zvládnutí).

Tyto jednotlivé kategorie tedy zohledňují úroveň schopností porozumění cizímu jazyku při poslechu, čtení, konverzaci a kvalitě písemného projevu jednotlivce.

Nelze ovšem rozhodně říci, že dosažení vyššího stupně (např. studenta, který má znalosti A2 při dosahování znalostí B1) bude trvat stejně dlouho jako dosažení předchozí nižší úrovně (tedy např. jako nabytí znalostí z A1 na A2). Studenti zpravidla potřebují k tomu, aby se propracovali např. z úrovně B1 na B2, dvakrát tolik času, nežli kolik ho bylo zapotřebí k dosažení úrovně B1. Jako důvod se uvádí nezbytné rozšiřování škály činností, dovedností a vůbec slovní zásoby.

Detailní popis jednotlivých úrovní:
Úroveň A1 (Breakthrough = Průlom)

1.) Obecný popis úrovně:

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní; na podobné otázky umí též odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je-li ochoten mu pomoci.

2.) Porozumění:
a) Porozumění – poslech

Student rozumí základním známým slovům a též zcela základním frázím, které se týkají jeho osoby, rodiny nebo bezprostředního konkrétního okolí, jestliže lidé hovoří pomalu a zřetelně.

b) Porozumění – čtení

Student rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, katalozích nebo plakátech.

3.) Mluvení:
a) Mluvení – ústní interakce

Student se umí jednoduchým způsobem domluvit, je-li partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci studentovi pochopit, co se snaží sdělit. Umí klást taktéž jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají základních potřeb, nebo pokud jde o věci, které jsou mu důvěrně známé.

b) Mluvení – samostatný ústní projev

Student umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije, a lidi, které zná.

c) Relevantní aspekty mluveného jazyka
- rozsah znalostí

Student má pouze základní repertoár slov a jednoduchých frází, které se týkají jeho osobních dat a konkrétních situací.

- správnost

Student ovládá jen v omezené míře několik základních gramatických struktur a typů vět, které jsou součástí jazykového repertoáru, který si student zpaměti osvojil.

- plynulost

Student dokáže zvládnout velmi krátké, izolované a většinou předem naučené výpovědi s mnoha pauzami, při nichž hledá výrazové prostředky, méně známá slova a vhodnější formulace.

- interakce

Student umí položit otázky, které se týkají osobních dat a na podobné otázky umí i odpovídat. Je schopen se jednoduše zapojit do rozhovoru, ačkoli je komunikace plně závislá na opakování, parafrázování a opravném přeformulování.

- koherence

Student umí spojit slova nebo jejich skupiny pomocí nejzákladnějších lineárních spojovacích výrazů, jako jsou „a“ a „potom“.

4.) Psaní:
Písemný projev

Student umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, např. pozdrav z dovolené. Umí také vyplnit formuláře, které obsahují osobní údaje, např. své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.Úroveň A2 (Waystage = Na cestě)

1.) Obecný popis úrovně:

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

2.) Porozumění:
a) Porozumění – poslech

Student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě, jež se vztahuje k oblastem, které se ho bezprostředně dotýkají (základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Taktéž dokáže pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

b) Porozumění – čtení

Student umí číst krátké, jednoduché texty a umí vyhledávat konkrétní, předvídatelné informace v jednoduchých, každodenních materiálech, např. v prospektech, inzerátech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým a jednoduchým osobním dopisům.

3.) Mluvení:
a) Mluvení – ústní interakce

Student umí komunikovat v jednoduchých, běžných situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby dokázal konverzaci sám udržet.

b) Mluvení – samostatný ústní projev

Student umí použít řadu frází a vět, aby jednoduše popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

c) Relevantní aspekty mluveného jazyka
- rozsah znalostí

Student používá základní typy vět s pamětně osvojenými frázemi, skupinami několika slov a formulacemi k tomu, aby byl schopen vyjádřit omezený rozsah informací v jednoduchých každodenních situacích.

- správnost

Student používá správně některé jednoduché struktury, ale stále se systematicky dopouští elementárních chyb.

- plynulost

Dokáže se dorozumívat pomocí krátkých příspěvků, ačkoli pauzy, zadrhávání a přeformulování jsou zcela zřejmé.

- interakce

Student umí odpovídat na otázky a reagovat na jednoduché výroky. Umí také naznačit, že rozumí, ale jen zřídka je schopen porozumět natolik, aby konverzaci sám udržel v chodu.

- koherence

Student dokáže propojit skupiny slov pomocí jednoduchých spojovacích výrazů, jako jsou „a“, „ale“ nebo „protože“.

4.) Psaní:
Písemný projev

Student umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy, které se týkají jeho základních potřeb. Umí také napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.Úroveň B1 (Threshold = Práh)

1.) Obecný popis úrovně:

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

2.) Porozumění:
a) Porozumění – poslech

Student rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, s nimiž se setkává v práci, ve volném čase, ve škole atd. Rozumí také smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů, které se týkají současných událostí nebo témat, jež souvisejí s oblastmi jeho osobních nebo pracovních zájmů, pokud jsou vysloveny přiměřeně pomalu a zřetelně.

b) Porozumění – čtení

Student rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě, nebo textům, které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.

3.) Mluvení:
a) Mluvení – ústní interakce

Student si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde je tento jazyk užíván. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, jež mu jsou známá, o která se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

b) Mluvení – samostatný ústní projev

Student umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal události a své zážitky, sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

c) Relevantní aspekty mluveného jazyka
- rozsah znalostí

Student zná jazyk tak, aby se domluvil a aby se vyjadřoval pomocí své slovní zásoby jen s určitou mírou zaváhání a opisných jazykových prostředků v rámci tematických okruhů, jako jsou rodina, koníčky a zájmy, práce, cestování a aktuální události.

- správnost

Přiměřeně správně používá repertoár běžných gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací.

- plynulost

Student dokáže smysluplně komunikovat, ačkoli jsou zcela zřejmé pauzy, které jsou způsobeny plánováním gramatiky a lexika a pokusy o vhodnější formulaci, zejména v delších úsecích zcela samostatné promluvy.

- interakce

Student dokáže iniciovat, udržet v chodu a ukončit jednoduchou konverzaci „z očí do očí“ v rámci známých tematických okruhů nebo okruhů, o něž se osobně zajímá. Dokáže též znovu zopakovat část toho, co někdo řekl, aby se ujistil, že si vzájemně rozumí.

- koherence

Student dokáže spojit sérii kratších jednotlivých bodů v propojený a lineární sled určitých myšlenek.

4.) Psaní:
Písemný projev

Student umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která se ho osobně dotýkají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.Úroveň B2 (Vantage = Rozhled)

1.) Obecný popis úrovně:

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

2.) Porozumění:
a) Porozumění – poslech

Rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, jestliže je mu téma dostatečně známé. Rozumí většině televizních zpráv a programů, které se týkají aktuálních témat. Rozumí také většině filmů ve spisovném jazyce.

b) Porozumění – čtení

Student rozumí článkům a zprávám, které se zabývají současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumí textům současné prózy.

3.) Mluvení:
a) Mluvení – ústní interakce

Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáže se též aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

b) Mluvení – samostatný ústní projev

Student se dokáže srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmu. Umí také vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

c) Relevantní aspekty mluveného jazyka
- rozsah znalostí

Student má dostatečný rozsah jazykových schopností, aby mohl vytvořit jasný popis, sdělil své názory týkající se většiny obecných témat, což činí bez většího zřejmého hledání slov a pomocí některých druhů podřadných souvětí.

- správnost

Ovládá gramatiku v relativně vysoké míře. Nedopouští se chyb, které by mohly způsobit nedorozumění a je si schopen většinu svých chyb opravit.

- plynulost

Dokáže v relativně plynulém tempu vést úseky jazykové promluvy, ačkoli může váhat v případech, kdy hledá strukturní a výrazové prostředky. Promluva je poznamenána jen několika znatelnými pauzami.

- interakce

Student dokáže inicializovat promluvu, vzít si slovo, když je to vhodné a ukončit konverzaci, kdy to potřebuje, ačkoli to nemusí vždy provést elegantním způsobem. Napomáhá také vývoji diskuse, která probíhá ve známé oblasti tím, že dává najevo, že rozumí, vyzývá ostatní k diskusi atd.

- koherence

Student dokáže užívat omezené množství kohezních prostředků tak, že umí ze svých výpovědí vytvořit věcnou a koherentní promluvu, avšak v dlouhém textu nedokáže občas postihnout myšlenkovou návaznost.

4. Psaní:
Písemný projev

Student umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat, která souvisí s jeho zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dokáže zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.Úroveň C1 (Effective Operational Proficiency = Účinná operační způsobilost)

1.) Obecný popis úrovně:

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

2.) Porozumění:
a) Porozumění – poslech

Student rozumí dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak i beletristickým. Je také schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumí též odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k jeho oboru.

b) Porozumění – čtení

Student rozumí dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak i beletristickým a je také schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumí též odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k jeho oboru.

3.) Mluvení:
a) Mluvení – ústní interakce

Student se umí vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí užívat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umí přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

b) Mluvení – samostatný ústní projev

Student umí jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

c) Relevantní aspekty mluveného jazyka
- rozsah znalostí

Student dobře ovládá široký rozsah jazyka, který mu umožňuje vybírat si formulace tak, aby se vyjádřil jasně a na odpovídající stylové rovině k široké škále obecných, akademických nebo profesních témat nebo témat, která se týkají volného času, aniž by musel jazykově redukovat to, co chce vyjádřit.

- správnost

Student dodržuje důsledně vysoký stupeň gramatické správnosti. Zřídka se dopouští systematických chyb a tyto chyby jsou sotva postřehnutelné, ale pokud se objeví, obvykle jsou opraveny.

- plynulost

Dokáže se plynule a spontánně vyjadřovat bez většího úsilí. Pouze koncepčně obtížný předmět hovoru může přibrzdit přirozený a plynulý tok jazyka.

- interakce

Dokáže vybrat vhodné fráze z celé řady diskusních funkcí, které má pohotově k dispozici, aby svými poznámkami upozornil na to, že se ujme slova, a aby své vlastní příspěvky dovedně přizpůsobil tomu, co říkají ostatní mluvčí.

- koherence

Dokáže vypracovat věcnou, plynulou a správně strukturovanou řeč a přitom prokazuje ovládání slohotvorných postupů, spojovacích výrazů a kohezních prostředků.

4.) Psaní:
Písemný projev

Umí se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umí psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuje za nejdůležitější. Umí též zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.Úroveň C2 (Mastery = Zvládnutí)

1.) Obecný popis úrovně:

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

2.) Porozumění:
a) Porozumění – poslech

Student rozumí bez potíží jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud má trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemá potíže porozumět ani tehdy, mluví-li rychle.

b) Porozumění – čtení

Snadno čte všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, např. příručky, odborné články a krásnou literaturu.

3.) Mluvení:
a) Mluvení – ústní interakce

Student se dokáže zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Zná dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umí se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější výrazové odstíny. Pokud při vyjadřování narazí na nějaký problém, dokáže svou výpověď přeformulovat tak, že to ostatní ani nepostřehnou.

b) Mluvení – samostatný ústní projev

Umí podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

c) Relevantní aspekty mluveného jazyka
- rozsah znalostí

Student dokáže velmi pružně přeformulovat myšlenky pomocí odlišných způsobů jazykového vyjádření, aby přesně vyjádřil jemné jazykové odstíny, kladl důraz, rozlišoval a eliminoval mnohoznačnost. Ovládá také dobře idiomatické a hovorové výrazy.

- správnost

Dokáže důsledně ovládat gramatiku jazyka v její komplexnosti, i když věnuje pozornost něčemu jinému (např. promýšlení dalšího sdělení a sledování reakce jiných).

- plynulost

Dokáže se spontánně vyjadřovat v plné šíři a s přirozenou hovorovou plynulostí. Jakémukoli problému se dokáže vyhnout nebo se vrátit zpět a napravit jej tak hladce, že to partner v promluvě sotva postřehne.

- interakce

Dokáže se snadno a dovedně zapojit do jakékoliv interakce a dokáže si uvědomovat a používat klíčové signály nonverbální a intonační povahy bez zjevného úsilí. Umí také začlenit svůj příspěvek do společně vytvářené promluvy, přičemž střídání partnerů v promluvě, odkazování a činění narážek probíhá naprosto přirozeně.

- koherence

Dokáže vytvořit koherentní a kohezní promluvu a přitom plně a vhodně použít rozmanité slohotvorné útvary a širokou škálu rozmanitých výrazů a jiných kohezních prostředků.

4.) Psaní:
Písemný projev

Student umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokáže napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umí psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

(Zdroj: Common European Framework of Reference for Languages/Společný evropský referenční rámec, přepracováno; celý dokument lze nalézt na webových stránkách MŠMT ČR)


Copyright © 2005 - 2015, JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M. - Jazyková škola Linguissimo. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje Vít Lobpreis