Etický kodex Jazykové školy Linguissimo:

  • Čl.1 Jazyková škola Linguissimo (dále jen „JŠ“) je apolitická a sekulární instituce. Klienti v žádném případě nesmějí a nebudou konfrontováni s náboženskými nebo politickými otázkami. Diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, sociálního nebo národního původu, příslušnosti k etnické nebo národnostní menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení je bez dalšího absolutně nepřípustná.
  • Čl.2 Všichni zaměstnanci školy jsou povinni jednat se všemi klienty zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc a poskytnout maximální možnou součinnost. Všichni zaměstnanci JŠ dbají na to, aby při jednání s klienty a hodnocení jejich jazykových schopností nevznikaly neodůvodněné rozdíly. Jednání s klienty ve všech věcech bude ze strany JŠ maximálně rychlé, prosté průtahů a bude postupováno tak, aby klientům nevznikaly zbytečné náklady.
  • Čl.3 Je dbáno na ekologičnost všech postupů a maximální šetrnost vůči životnímu prostředí při všech činnostech jazykové školy (třídění odpadů, recyklace materiálů určených ke skartování, atd.).
  • Čl.4 JŠ nikdy nezavazuje klienty v kurzech pro veřejnost k podpisu smlouvy o jazykové výuce na dobu neurčitou, ale vždy toliko na konkrétní školní rok.
  • Čl.5 JŠ uvádí ve všech svých propagačních materiálech plné ceny služeb bez dalších skrytých příplatků a plateb. Uvádění výše kurzovného za jeden semestr, ačkoli je nezbytné uhradit před zahájením školního roku oba, je dáno toliko snahou JŠ umožnit klientům srovnání cen s naší podstatně dražší konkurencí, která taktéž uvádí ceny za semestr. Skutečnost, že je třeba uhradit oba semestry výuky je pak podle možností v propagačních materiálech uváděna, tato informace je též dostatečně výrazně a snad nepřehlédnutelně uvedena v tabulce plateb na přihlášce do jazykového kurzu.
  • Čl.6 JŠ garantuje velmi vysokou kvalifikaci svých lektorů. Jsou to zásadně vysoce erudovaní lektoři či pedagogové, příp. rodilí mluvčí s dlouhodobými pedagogickými zkušenostmi.
  • Čl.7 Vedení JŠ se cítí odpovědné za místo, kde žijeme. Aktivně se účastní jeho obnovy a rozvoje, angažuje se mj. při pomoci záchrany místních památek. Konkrétní projekty i informace o možnosti dobrovolného zapojení našich klientů (které velmi uvítáme) je možné v aktuální verzi nalézt na webových stránkách školy.

Toto znění je účinné ke dni:
15.3.2009


JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.
ředitel školy
Jazyková škola LinguissimoCopyright © 2005 - 2015, JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M. - Jazyková škola Linguissimo. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje Vít Lobpreis